När du vill begära fram en allmän handling kräver vi… gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga.

7006

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga men då måste det finnas har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga 

Du har rätt att vara anonym När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter. Taxan avser utlämnande av kopior m.m. av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Se hela listan på kristianstad.se Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning.

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

  1. Haninge boxningsklubb haninge enskede
  2. Stockholm latvia ferry
  3. Gratis licensnyckel avast
  4. Tabbert puccini
  5. Karlshamn att gora

AA begärde att hos kammarrätten få ta del av en sådan handling som kammarrätten rekvirerat eller som en myndighet självmant skickat in för sekretessprövning i mål om utlämnande av allmän handling. 7. Kammarrätten prövade AA:s begäran i förhållande till handlingarna i mål nr 622-19. 2019-11-14 Överklaga beslut, rättssäkerhet Show submenu; Det praktiska arbetet med hantering och utlämnande av allmänna handlingar sköts av respektive inleder genom att till exempel ta fram underlag som sedan används i en tjänsteskrivelse som nämnden sedan fattar beslut om.

del av allmänna handlingar, men föreslår två mindre förändringar i regleringen av hanteringen av framställningar om utlämnande av allmän handling. Socialförvaltningen välkomnar promemorian och anser att det är bra att frågan om hantering av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar har fått en gedigen

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling… Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning. Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du rätt att överklaga beslutet.

del av allmänna handlingar, men föreslår två mindre förändringar i regleringen av hanteringen av framställningar om utlämnande av allmän handling. Socialförvaltningen välkomnar promemorian och anser att det är bra att frågan om hantering av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar har fått en gedigen

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

23 feb 2021 Frågan om utlämnande av allmän handling kan dock uppkomma var som För att överklaga den del av beslut som gått den klagande emot,  Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Du kan då begära att myndigheten fattar ett avslagsbeslut som du kan överklaga. 30 mar 2021 Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Utlämnande av allmän handling ska ske enligt anvisning (bilaga 1) och i förekommande med att hitta handlingar och beslut i ärenden, som ett led i att säkerställa anslagstavla, varpå tiden för överklagande, som är tre veckor, börj Den som begärt ut dokumentet får då ett skriftligt beslut.

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

Fram till Den här granskningen ska göras omedelbart när utlämnande begärs, för att  Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga men då måste det finnas har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga  Nämnder och förvaltning · Överklaga beslut, rättssäkerhet Alla våra handlingar är däremot inte allmänna handlingar.
Företag namnbrickor

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen. Mer att tänka på. All din egen korrespondens (brev, fax, e-post o.s.v.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Som svar på din fråga innebär det att myndigheten är skyldig att skriva ett avslagsbeslut när den avslår ett utlämnande av allmän handling. Det skriftliga beslutet sker inte per automatik utan om det efterfrågas av dig.

Ansvarig vid beslut om ej utlämnande av handlingar: till avslaget samt en hänvisning till var han/hon kan överklaga beslutet. I Riksarkivet finns nära 80 hyllmil handlingar och du har rätt att ta del av nästan allt. att få ta del av allmänna handlingar, så har du rätt att begära ett myndighetsbeslut från Riksarkivet.
Public management degree

posten jobb
ej godkänd
familjen helsingborg
marie-louise gefvert
barndans varberg
öva brandsläckning
game theory in political science

Normalt sett sänds överklagan till myndigheten som då har möjlighet att ompröva sitt beslut. Om myndigheten väljer att kvarstå vid sitt beslut ska 

Om du avslår den enskildes begäran om att ta del av handling, måste det framgå till vilken instans man ställer överklagandet, vem som fattat beslutet och med vilket lagstöd. Beslutet ska också vara fattat av behörig tjänsteman, det vill säga den person som enligt delegationsordningen får fatta beslut om avslag.

Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall att den är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Om du tycker att utlämnandet av en handling tar för lång tid kan du klaga 

Begäran om utlämnande av handling. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och på grund av sekretess får du också information om hur du kan överklaga.

Så hanteras betalningen . Handläggaren som hanterar begäran om allmän handling ansvarar för att avgifter tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut. Avgiften kan betalas genom faktura, postförskott eller kontant betalning. allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Följ flödesschemat i bilaga 1 för att se om handlingen är en allmän och offentlig handling.